diaocdatviet.com.vn diaocdatviet.com.vn - :: CTY CP-TM-DU LICH-DIA OC DATVIET ::

diaocdatviet.com.vnWebsite Profile

Title: :: CTY CP-TM-DU LICH-DIA OC DATVIET ::
Keywords: dia oc, nha dat, bat dong san,dia oc dat viet
Description:C?ng ty c? ph?n th??ng m?i - du l?ch - ??a ?c ??t Vi?t
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

diaocdatviet.com.vn Information

Website / Domain:diaocdatviet.com.vn
Website IP Address:115.84.182.3
Domain DNS Server:dns1.hcm.fpt.vn,dns13.fpt.vn,dns2.hcm.fpt.vn,dns14.fpt.vn

diaocdatviet.com.vn ranks

Alexa Rank:11978066
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

diaocdatviet.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$9,732
Daily Revenue:$26
Monthly Revenue:$799
Yearly Revenue:$$9,732
Daily Unique Visitors:2,453
Monthly Unique Visitors:73,590
Yearly Unique Visitors:895,345

diaocdatviet.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache/2
Date Mon, 24 Sep 2018 19:04:01 GMT

diaocdatviet.com.vn WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
dia oc 1 0.09%
nha dat 0 0.00%
bat dong san 0 0.00%
dia oc dat viet 0 0.00%

diaocdatviet.com.vn Similar Website

Domain WebSite Title
diaocdatviet.vn :: CTY CP-TM-DU LICH-DIA OC DATVIET ::
chieutour.com CTY DU LICH CHIEUTOUR
dulichaviet.com Tour Du Lich Gia Re, Du Lich Gia Re, Cty Du Lich A Viet
bendanuisamhotel.com .:: Cty Cp Du l?ch An Giang ::.
dailuctour.com du lich dai luc noi dia
dulichquynhon.net Du Lich Quy Nhon Binh Dinh | Cty Du Lich Mien Trung | Trang ch?
angiangtourist.vn Cty CP Phát tri?n Du l?ch An Giang
saigonholiday.com .:Cty du lich HON NGOC VIEN DONG - Du lich Lào; Cao Nguyen Bokor Campuchia; Núi Tà L?n Campuchia; T...
xaydungltk.com CTY CP X?Y D?NG TM DV L?M TOàN KH?I
thuexedulich.com.vn thue xe du lich, thuê xe du l?ch - Cty Liên doanh qu?c t? ABC
phandialong.vn PH?N BóN ??A LONG | CTY CP KHAI THáC KHOáNG S?N Và X?Y D?NG MI?N NAM | phan-bon-dia-long-cty-cp-kha...
saigonopentour.com Tour Du Lich Noi Dia : International Tourist Corp - Su hai long tren moi chuyen di, du lich la niem...
sapabustours.com Cong ty du lich | Du lich noi dia | du lich quoc te | dich vu dat khach san | dich vu dat ve may ba...
antruongthai.com BO THANG - NHONG - SEN - DIA - DUM - PHU TUNG XE GAN MAY - CTY TNHH TM XNK TAN HONG THAI
duhocdulich.com Du Hoc Du Lich
danangpropertyrenting.com Dia Oc Gia Thanh
athenavietnamtravel.com du lich viet nam, du lich, cong ty du lich
vntravellive.com du lich, tap chi du lich

diaocdatviet.com.vn Alexa Rank History Chart

diaocdatviet.com.vn aleax

diaocdatviet.com.vn Html To Plain Text

:: CTY CP-TM-DU LICH-DIA OC DATVIET :: Trang ch? Gi?i thi?u Tin t?c Th?ng báo m?i M?ng l??i Sàn giao d?ch D? án Th?ng tin c?n bi?t Thành viên Liên h? Chào m?ng b?n ??n v?i sàn giao d?ch B?t ??ng S?n ??a ?c ??t Vi?t Danh sách các v?n phòng tr?c thu?c c?ng ty Quá trình hình thành H? th?ng sàn giao d?ch Các ??n v? liên k?t Th? tr??ng B?S Th?ng tin quy ho?ch Pháp ly & Tài chính B?S Tin ho?t ??ng Th?ng báo m?i Th?ng tin khuy?n m?i ??t d? án ??t n?n C?n h? Nhà n?i thành Khác D? án tham gia ??u t? D? án phan ph?i - ti?p th? D? án h?p tác m?i gi?i Th?ng tin liên h? Liên h? tr?c tuy?n V?n b?n pháp ly B?n ?? quy ho?ch Bi?u m?u v?n b?n B?ng giá ??t ??ng ky ??ng nh?p Quy?n l?i Thành Viên Tin m?i Giá nhà t?i Vi?t Nam có ?ang quá cao so v?i giá tr? th?c? Tp.HCM s? m? r?ng c?u Ch? Y vào tháng 7/2017 Th? tr??ng B?S li?u có ?ang s?t ?o? Gi?i ??u t? “s?n” nhà riêng bán l?i h??ng chênh Giao d?ch B?S s?i ??ng phan khúc trung và cao c?p Tp.HCM t?p trung v?n th?c hi?n các d? án tr?ng ?i?m B?S ?à N?ng: S?p b?y giá, ?m \"bom\" l? ti?n t? Tp.HCM: Nhi?u ??i gia ??a ?c ? ?t ?? v?n vào B?S bình dan Kh?i ??ng d? án cao t?c B?c - Nam 55.000 t? g?m 6 - 10 làn xe Tp.HCM ch?t ph??ng án xay c?u C?n Gi? 5.300 t? ??ng Th? ba, ngày 11 tháng 04 n?m 2017 D? án m?i DA. GARDEN RIVERSIDE VILLAS GARDEN RIVERSIDE VILLAS D? án M?i- S?n Ph?m Hot ??U T? KHU NHà ? CB-CNV MT NGUY?N H?U TH? (ND) - HUY?N NHà Bè D? án Ph? Ch? Long Tr??ng-Qu?n 9 {PICTURE} Sàn giao d?ch ??a ?c ??t Vi?t Hình ?nh Th?ng tin b?t ??ng s?n Th?i h?n Giá {TIEUDE} V? trí: {THANHPHO} -> {QUAN} Ngày ??ng: {NGAYDANG} H?t h?n: {NGAY_HETHAN} Lo?i tin: {LOAI_RAO} Giá: {GIA} Xem t?t c? ? Tin rao thành viên Th?ng tin b?t ??ng s?n Ngày ??ng Giá {TIEUDE} V? trí: {THANHPHO} -> {QUAN} Ngày ??ng: {NGAYDANG} H?t h?n: {NGAY_HETHAN} Lo?i tin: {LOAI_RAO} Giá: {GIA} Xem t?t c? ? Tin m?i Tin th? tr??ng Pháp ly Quy ho?ch Tin ho?t ??ng Giao d?ch B?S s?i ??ng phan khúc trung và cao c?p (10-04-2017) L??ng giao d?ch b?t ??ng s?n (B?S) ?ang d?n t?ng so v?i tháng ??u c?a n?m 2017 nh?ng ph?n l?n các giao d?ch thành c?ng v?n t?p trung ch? y?u ? phan khúc trung và cao c?p. Theo nh?n ??nh c?a C?c Qu?n ly nhà và Th? tr??ng B?t ??ng s?n, m?c dù h?t quy I/2017, th? tr??ng B?S v?n duy trì ?n ??nh, Xem chi ti?t ? ? Tin t?c liên quan ? Gi?i ??u t? “s?n” nhà riêng bán l?i h??ng chênh ? Th? tr??ng B?S li?u có ?ang s?t ?o? ? Tp.HCM s? m? r?ng c?u Ch? Y vào tháng 7/2017 ? Giá nhà t?i Vi?t Nam có ?ang quá cao so v?i giá tr? th?c? Xem t?t c? ? Chính ph? ch? ??o ngan hàng h? l?i su?t ngay l?p t?c (07-03-2012) Chính ph? ch? ??o ngan hàng h? l?i su?t ngay l?p t?c Tr?n huy ??ng và l?i su?t c? b?n s? gi?m 1% v? 13% và 8% m?t n?m trong vài ngày t?i. ?ay là th?ng báo c?a Th?ng ??c Ngan hàng Nhà n??c Nguy?n V?n Bình chi?u 6/3. T?i phiên h?p báo Chính ph? th??ng k? tháng 2 chi?u 6/3 t?i Hà N?i, B? tr??ng, Xem chi ti?t ? ? Tin t?c liên quan ? Lu?t kinh doanh B?S: “Nóng” v?n ?? v?n pháp ??nh ? Tp.HCM: D? th?o ngh? ??nh v? c?p phép xay d?ng - Nhi?u quy ??nh gay khó cho dan ? ?? xu?t t?ng t? tr?ng cho vay mua nhà ?? ? ? Gi?y phép xay d?ng s? ch? ???c gia h?n m?t l?n Xem t?t c? ? C?u Gi?y xin g?n 2.000 t? ??ng ?? "??u t? phát tri?n" (19-10-2011) Xem chi ti?t ? ? Tin t?c liên quan ? TP.HCM: ?? ngh? bán ??u giá 14 khu ??t ? Duy?t quy ho?ch 1/500 khu nhà ? x? h?i 18,6 ha t?i ?? th? ?i?n Nam - ?i?n Ng?c ? Quy ho?ch các khu ??t “vàng” ? Nha Trang ? Xin ?i?u ch?nh quy ho?ch ???ng vành ?ai 3, 4 t?i TP. H? Chí Minh Xem t?t c? ? (Ch?a có d? li?u) Xem chi ti?t ? ? Tin t?c liên quan ? Xem t?t c? ? Giao d?ch B?S s?i ??ng phan khúc trung và cao c?p (10-04-2017) L??ng giao d?ch b?t ??ng s?n (B?S) ?ang d?n t?ng so v?i tháng ??u c?a n?m 2017 nh?ng ph?n l?n các giao d?ch thành c?ng v?n t?p trung ch? y?u ? phan khúc trung và cao c?p. Theo nh?n ??nh c?a C?c Qu?n ly nhà và Th? tr??ng B?t ??ng s?n, m?c dù h?t quy I/2017, th? tr??ng B?S v?n duy trì ?n ??nh, Xem chi ti?t ? Gi?i ??u t? “s?n” nhà riêng bán l?i h??ng chênh (10-04-2017) Nh?ng c?n nhà riêng m?i xay t?i khu dan c? (KDC), các h?m thu hút ng??i mua ? khi?n th? tr??ng th? c?p phan khúc này nh?n nh?p th?i gian qua. Nhà c?p 4 thanh kho?n t?t T?i các khu v?c nh? Q.2, Q.8, Q.9, Q.Th? ??c, Q.Bình Tan, Q.Gò V?p, huy?n Hóc M?n, nh?ng c?n nhà riêng m?i xay trong các KDC ghi nh?n s?c mua t?t. Xem chi ti?t ? Th? tr??ng B?S li?u có ?ang s?t ?o? (10-04-2017) Th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) dù ?ang ti?m ?n nh?ng d?u hi?u v? l?ch pha cung c?u, giá bán có xu h??ng t?ng và m?t l??ng hàng t?n kho ? phan khúc c?n h? cao c?p v?n ch?a gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ch?a có d?u hi?u s?t ?o. T?ng giám ??c JLL Vi?t Nam, ?ng Stephen Wyatt cho bi?t, quy I/2015, Xem chi ti?t ? Xem t?t c? ? Thành viên Xin chào {USERNAME_BODY} ??ng tin rao TìM KI?M B?T ??NG S?N T?t c? b?t ??ng s?n ??t d? án ??t n?n C?n h? Nhà n?i thành Khác C?n bán C?n mua C?n thuê Cho thuê TP.HCMHà N?iAn GiangB?c K?nB?c GiangB?c LiêuB?c NinhB?n TreBình D?nhBình D??ngBình Ph??cBình Thu?nCà MauC?n Th?Cao B?ngDà N?ngD?k L?kD?k N?ngDi?n BiênD?ng NaiD?ng ThápGia LaiHà GiangHà NamHà TayHà T?nhH?i D??ngH?i PhòngH?u GiangHòa BìnhH?ng YênKhánh HòaKiên GiangKon TumLai ChauLam D?ngL?ng S?nLào CaiLong AnNam D?nhNgh? AnNinh BìnhNinh Thu?nPhú Th?Phú YênQu?ng BìnhQu?ng NamQu?ng Ng?iQu?ng NinhQu?ng Tr?Sóc Tr?ngS?n LaTay NinhThái BìnhThái NguyênThanh HóaTh?a Thiên Hu?Ti?n GiangTrà VinhTuyên QuangV?nh LongV?nh PhúcBà R?a - V?ng TàuYên Bái Qu?n/ Huy?n Qu?n 1 Qu?n 2 Qu?n 3 Qu?n 4 Qu?n 5 Qu?n 6 Qu?n 7 Qu?n 8 Qu?n 9 Qu?n 10 Qu?n 11 Qu?n 12 Qu?n Phú Nhu?n Qu?n Bình Th?nh Qu?n Tan Bình Qu?n Tan Phú Qu?n Gò V?p Qu?n Th? D?c Qu?n Bình Tan Huy?n Bình Chánh Huy?n C? Chi Huy?n Hóc M?n Huy?n Nhà Bè Huy?n C?n Gi? H? tr? tr?c tuy?n D? án m?i DA. GARDEN RIVERSIDE VILLAS 21-07-2015 GARDEN RIVERSIDE VILLAS D? án M?i- S?n Ph?m Hot ??U T? 17-06-2015 KHU NHà ? CB-CNV MT NGUY?N H?U TH? (ND) - HUY?N NHà Bè 17-06-2015 D? án Ph? Ch? Long Tr??ng-Qu?n 9 16-06-2015 Liên k?t Ch?n ???ng Link Báo Tu?i Tr? Báo Thanh Niên Hi?p h?i B?S TP.HCM Cty CP ??a ?c Sài gòn Th??ng Tín Cty CP ??a ?c ACB Cty Th?m ??nh Giá ??a ?c á Chau Thành Ph? H? Chí Minh S? Tài Nguyên M?i Tr??ng TP.HCM S? Xay D?ng TP.HCM S? Quy Ho?ch Ki?n Trúc TP.HCM Ban QL Các Khu CX và CN TP.HCM Hi?p h?i B?S Nhà ??t Vi?t Nam Trung Tam Ki?m ??nh B?n ?? & T? V?n Tài Nguyên M?i Trung Tam Giao D?ch B?S Hà N?i B? Xay D?ng Vi?t Nam C?c Qu?n Ly Nhà Sàn Giao D?ch B?S Vi?t Nam Báo ?? Th? Nhà ??t Tìm Nhanh Di?n ?àn Doanh Nghi?p Ng??i L?nh ??o Nhà ??t Rada.vn Thành viên ??ng nh?p E-mail: M?t kh?u: Quên m?t kh?u? Click vào ?ay ?? ??ng ky thành viên Th?ng kê L??t truy c?p: 2.574.491 H?m nay: 453 ?ang online: 50 {PICTURE} :: Trang ch? :: Gi?i thi?u :: Tin t?c :: D? án :: Sàn giao d?ch :: Liên h? - Góp y Copyright ? 2011 - DAVI Corp All rights reserved CTY CP TM DL - ??a ?c ??t Vi?t 31 Nam K? Kh?i Ngh?a, P. Nguy?n Thái Bình, Q.1, TPHCM Tel : (08) 3821.88.33 Fax: (08) 3914.71.91 davicorp@hcm.vnn.vn - info@datvietvn.com ???c xay d?ng và phát tri?n b?i QTSoft Thu nh? Xem ?óng H? tr? t?c tuy?n

diaocdatviet.com.vn Whois

Domain Name: DIAOCDATVIET.COM.VN


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en